Vacatures

Directeur / (beoogd) bestuurder in Soest

Compaen Groep zoekt in opdracht van het bestuur van Stichting Monton met ingang van 1 augustus 2014 

een directeur / (beoogd) bestuurder
(wtf 1.0)  
die kan stimuleren, organiseren, ontwikkelen en verbinden

Profiel 
Het bestuur van Stichting Monton is - met ingang van 1 augustus 2014 - op zoek naar een directeur / (beoogd) bestuurder die behoudt wat er goed gaat binnen de stichting en ruimte maakt voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. 

 De gevraagde directeur / (beoogd) bestuurder:

 • werkt vanuit een duidelijke visie die toekomstgericht en realistisch is;
 • is vooruitstrevend en op de hoogte van actuele ontwikkelingen;
 • kan effectief communiceren met alle geledingen in een onderwijsorganisatie;
 • geeft daadkrachtig leiding op basis van gecreëerd draagvlak;
 • implementeert en borgt veranderingen;
 • geeft effectief leiding aan professionals;
 • kan reflecteren op eigen gedrag.

Vanuit de schooldirecties komt de vraag naar een directeur / (beoogd) bestuurder die:

 • kennis van en affiniteit met Montessorionderwijs heeft
 • bekend is met onderwijswetgeving
 • verschillende leiderschapsstijlen kan inzetten
 • een duidelijke visie heeft op personeelsbeleid en professionalisering
 • kundig kan omgaan met onderwijsfinanciën 
 • korte, middellange en lange termijndoelen kan uitzetten en bewaken

Onderwerpen die in de eerste periode van de aanstelling aandacht vragen: 

 • onderzoeken wat maakt dat (ondanks de inspanningen van scholen), de kwaliteit bij een aantal scholen nog niet op orde is, of aan het afnemen is; 
 • een nieuw strategisch plan ontwikkelen met focus op een aantal specifieke speerpunten; 
 • de professionele ontwikkeling van de schooldirecteuren en het personeel op de scholen; 
 • de ontwikkeling van leeftijdsbewust personeelsbeleid en beloningsbeleid;
 • de financiële positie van de stichting gezond houden;
 • verbetering en intensivering van de samenwerking met GMR en externe partijen zoals gemeenten en collega-besturen; 

Procedure

Stichting Monton wordt in de werving en selectie ondersteund door Compaen Groep.
De eerste selectiegesprekken met adviseurs van Compaen Groep vinden plaats op donderdag 3 juli 2014 in Genemuiden.
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie van Stichting Monton worden in overleg gepland.

We zien uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV graag voor 25 juni 2014 tegemoet.

Compaen Groep
t.a.v. de heer S.J.P. van Lummel
Puttenstraat 20
8281 BP Genemuiden
of via e-mail paulvanlummel@compaengroep.nl

Indien u vooraf telefonisch informatie wenst in te winnen, dan is dat mogelijk bij de heer Paul van Lummel, tel. 038-3855592 of 06-13509587

 

Over Stichting Monton

Missie 
Monton is een stichting voor Montessori basisonderwijs. De stichting versterkt het bestaansrecht van de aan de stichting verbonden scholen. De stichting vormt een financieel vangnet en biedt nadrukkelijk ook toegevoegde waarde op het vlak van personeelsbeleid, bedrijfsvoering, profilering, best practices en kennisdeling en certificering. Dit doet de stichting op basis van het Montessori gedachtengoed.

Visie opvoeden  
Stichting Monton draagt er zorg voor dat de leerkrachten van haar scholen alle kinderen dusdanig in hun ontwikkeling begeleiden, dat zij vaardigheden ontwikkelen om zich als bewuste, creatieve en verantwoordelijke mensen weten te handhaven in een steeds complexer wordende wereld. Naast cognitieve vaardigheden, wordt belang gehecht aan ontwikkelen van het zelfvertrouwen, zelfstandigheid, kunnen samenwerken, overtuigingskracht, het kunnen overzien van complexe situaties, kritisch denken, moed, verdraagzaamheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. Leidraad hierbij is de Montessori pedagogiek en filosofie: "Leer mij het zelf te doen".

Dit betekent dat alle kinderen:

 • leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, de ander en de omgeving;
 • in een voorbereide omgeving werken waarin zij zelfstandig keuzes kunnen maken;
 • gelegenheid krijgen samen te werken, elkaar hulp te bieden en hulp te vragen.   

Visie onderwijs
Leerkrachten bij stichting Monton onderzoeken voortdurend in welke onderwijsfase elk kind zit om vervolgens aan te kunnen sluiten met de juiste leerstof bij de individuele onderwijsbehoefte van een kind. De Montonscholen maken hierbij gebruik van de binnen de Stichting aanwezige expertise, talenten en wetenschap.  

Visie personeel 
Stichting Monton draagt er zorg voor dat op haar scholen sterk gemotiveerde, volledig gediplomeerde werknemers werkzaam zijn, die in staat zijn de hierboven beschreven visies op "onderwijs" en "opvoeding" te realiseren. Stichting Monton draagt er aldus zorg voor dat de continuïteit van het Montessoriaanse gedachtegoed gewaarborgd blijft.  

Visie financiën 
Stichting Monton draagt er zorg voor dat al haar scholen dusdanig financieel gefaciliteerd worden, dat de hierboven beschreven visies "opvoeding", "onderwijs" en "personeel" gerealiseerd worden binnen de (meer)jaarlijks gemaakte begrotingsafspraken. Financiële solidariteit is daarbij uitgangspunt.  

Organisatie 
De  directeur-bestuurder heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs, de dienstverlening en de bedrijfsvoering van Stichting Monton. De directeur draagt zorg voor de algemene leiding en het integrale management van de scholen en voor het realiseren van de doelstellingen op onderwijskundig, personeelsmanagement en financieel terrein. Deze legt verantwoording af aan het bestuur, is voorzitter van het directeurenoverleg, gesprekspartner van de GMR en profileert de stichting naar externe partijen toe. De directeur geeft leiding aan de schooldirecties en ontwikkelt  in samenspraak met hen het strategisch beleid. 

De stichting is gestart met een bestuurlijk veranderingsproces en bereidt de invoering van een raad van toezichtmodel voor. Het voornemen is dat het huidige bestuur de rol van toezichthouder op zich neemt. De aan te stellen directeur is de beoogd  bestuurder.

Meer informatie over de Stichting Monton kunt u vinden op www.monton.nl

Download de vacature